چقدر اين مقرون به صرفه است كه انسان كارش زندگي اش شغلش چيزي باشد كه هرلحظه ي آن مي تواند عبادت باشد.( مقام معظم رهبري)

  به وب سايت دبستان انديشه خوش آمديد.

 

 

 

 

 

براي مشاهده ي فرم شركت در انتخابات اوليا و مربيان اينجا كليك كنيد

براي مشاهده ي نتايج انتخابات انجمن اوليا و مربيان اينجا كيلك كنيد

 

 

بنام الله

وظايف و حدود اختيارات انجمن اولياء و مربيان


به منظور مشاركت اولياي دانش آموزان براي كمك به ارتقاي فعاليت هاي آموزش و پرورش و گسترش ارتباط دو كانون مقدس خانه و مدرسه برگزاري انتخابات و تشكيل انجمن اوليا و مربيان واحدهاي آموزش يكي از مهمترين وظايف مديران محترم مدارس مي باشد از آن جا كه خانه و مدرسه دو ركن اصلي و موثر در تربيت فرزندان و آينده سازان جامعه هستند ارتباط هماهنگ و همسوي در طول سال تحصيلي بين اين دو نهاد از نظر كمي و كيفي مي تواند بستر مناسبي براي دستيابي به اهداف در امر تعليم و تربيت فراهم نمايد                                    
از آن جا كه انتخاب افراد علاقه مند و آگاه به مسائل اجرائي و تربيتي زمينه لازم براي كارآيي و پويايي واحدهاي آموزشي را فراهم مي آورد ضروري است اولياي محترم دانش آموزان با تمام توان براي تحقق اين مهم همكاري نمايند.
به همين منظور وظايف و حدود اختيارات انجمن اوليا و مربيان به شرح زير مي باشد                                                            
گزيده هايي از آيين نامه هاي اجرايي مدارس و انجمن اوليا و مربيان :

                                                    
االف) تركيب اعضاي انجمن اوليا و مربيان مدرسه

1-   مدير مدرسه

2-   يكي از معاونان به انتخاب مدير

3-   نماينده ي شوراي معلمان

4-   معاون پژوهشي يا يكي از مربيان امور تربيتي – در صورت نبودن مربي، يكي از معلمان آگاه به مسائل تربيتي به انتخاب مدير

5-   منتخبين اولياي دانش آموزان
تبصره ي 1 – تعداد اولياي دانش آموزان و نحوه ي انتخاب آنان جهت عضويت در انجمن و چگونگي و زمان تشكيل جلسات، برابر آيين نامه ي انجمن مركزي اوليا و مربيان خواهد بود.
تبصره ي 2 – در صورت لزوم، مدير مدرسه مي تواند از نماينده ي شوراي دانش آموزان، و بر حسب مورد از افراد ذيربط و صاحب نظر براي شركت در جلسات انجمن دعوت كند. 

ب) شرح وظايف انجمن هاي اوليا و مربيان واحدهاي آموزشي

1-   تأمين مشاركت فكري، فرهنگي، عاطفي و آموزشي اوليا و تقويت هماهنگي و همسويي تربيتي و آموزشي خانه و مدرسه

2-   برنامه ريزي و تشكيل جلسات عمومي اولياي دانش آموزان

3-   برنامه ريزي و تصميم گيري جهت تشكيل جلسات آموزش خانواده

4-   همكاري و مشاركت با شوراي معلمان در برگزاري كلاس هاي فوق برنامه

5-   مشاركت در اجراي برنامه هاي كارآموزي هنرجويان در هنرستان ها

6-   همكاري و مشاركت با مدير مدرسه در اجراي فعاليت هاي پژوهشي، برگزاري اردوهاي دانش آموزان و بازديد از مراكز علمي، آموزشي و فرهنگي

7-   همكاري و مشاركت درباره ي چگونگي قدرداني از كاركنان، اوليا و دانش آموزان و اعضاي شوراهاي مدرسه با رعايت ضوابط و مقررات مربوط.

8-   جلب همكاري اولياي دانش آموزان جهت مشاركت و كمك به ارتقاي كيفيت فعاليت هاي مربوط و ارائه ي پيشنهادهاي لازم به مدير مدرسه

9-   تلاش و همكاري براي جلب مشاركت اولياي دانش آموزان، صاحب حرف، افراد خير و موسسات خيريه در تأمين امكانات مورد نياز و بهبود اداره ي امور مدرسه .

10-         نظارت بر چگونگي اخذ كمك هاي مردمي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

11-         تشكيل شوراي مالي مدرسه با عضويت مدير مدرسه، رئيس انجمن و نماينده ي شوراي معلمان در اولين جلسه ي انجمن.

12-         نظارت بر نحوه ي هزينه ي وجوه حاصل از كمك هاي مردمي، خدمات فوق برنامه، سرانه دانش آموزان و كمك هاي شوراهاي آموزش و پرورش از طريق شوراي مالي، و مطابقت موارد هزينه با برنامه هاي مصوب شوراي مدرسه

13-         بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به سرويس رفت و آمد دانش آموزان

14-         انتخاب نماينده براي شركت در شوراي مدرسه

15-         انجام اموري كه بر اساس بخش نامه هاي انجمن مركزي اوليا و مربيان به عهده ي انجمن مدرسه محول مي گردد.


تبصره ي 1 : در مدارس بزرگسالان و مدارس كم جمعيتي كه برابر آيين نامه هاي انجمن مركزي اوليا و مربيان، امكان تشكيل انجمن نمي باشد، وظايف انجمن به مدير مدرسه واگذار مي شود.

ج) چگونگي انتخاب اعضا و تشكيل انجمن اوليا و مربيان 


ماده ي 18 – براي برگزاري انتخابات، حضور حداقل نيمي از اولياي دانش آموزان ضروري است. در اين صورت از ميان حاضران عده اي كه حائز شرايط عضويت باشند، بر طبق مواد بعدي با اكثريت شركت كنندگان به عنوان نمايندگان اولياي دانش آموزان در انجمن مدرسه انتخاب مي شوند.
تبصره : در صورتي كه شمار شركت كنندگان به حد نصاب نرسد، مدير مدرسه موظف است كه حداكثر ظرف دو هفته ، دعوت عمومي را تجديد كند و انتخابات را با حضور عده ي حاضر انجام دهد.
ماده ي 19 – عده ي اولياي منتخب براي عضويت در انجمن مدرسه بر مبناي زير تعيين مي شود:
در مدارسي كه عده ي دانش آموزان آن ها كمتر از 300 نفر باشد، به ازاي هر 100 نفر دانش آموز اضافي، يك نفر از اوليا بر تعداد اعضاي اصلي اضافه مي شود ولي عده ي اعضاي علي البدل هم چنان 3 نفر خواهد بود.
تبصره : مدارسي كه بيش از 900 دانش آموز دارند، حداكثر اعضاي اصلي منتخب هريك از آن مدارس، 10 نفر خواهد بود.
ماده ي 20 – مدت زمان كار انجمن اوليا و مربيان هر مدرسه، يك سال تحصيلي است و در مهر ماه هر سال انتخابات بايد تجديد شود. اعضاي انجمن سال گذشته در صورت برخورداري از شرايط انتخاب، مي توانند خود را براي عضويت در انجمن نامزد كنند و بار ديگر انتخاب شوند.

د) شرايط عضويت اوليا در انجمن اوليا و مربيان مدرسه 


ماده ي 21 – داوطلب عضويت در انجمن مدرسه بايد واجد شرايط زير باشد :
الف) به نظام جمهوري اسلامي ايران، قانون اساسي و ولايت فقيه اعتقاد داشته باشند.
ب) داراي اوقات فراغت و توانايي كافي براي انجام وظايف محول شده باشد.
ج) پدر يا مادر دانش آموز در همان مدرسه باشد.
د) نسبت به مسائل آموزشي و تربيتي علاقمند و آگاه، و حتي المقدور از سواد خواندن و نوشتن برخوردار باشد.

       

تبصره ي 1 – شرايط فوق با اظهار داوطلب و تأييد مدير مدرسه پذيرفته مي شود و چنانچه در طول مدت عضويت، خلاف آنها مشاهده شود پس از تأييد شوراي انجمن اوليا آموزش و پرورش محل، شخص فاقد شرايط با ابلاغ رئيس سازمان استان از عضويت انجمن بركنار خواهد شد.
تبصره ي 2 – صدور احكام بركناري اعضاي انجمن اوليا و مربيان، منحصرا از اختيارات رئيس سازمان استان و رئيس شوراي انجمن استان و يا دفتر مركزي انجمن اوليا و مربيان كشور است.
ماده ي 24 – اعضاي انجمن در اولين جلسه ي خود ضمن بررسي و قرائت دقيق آئين نامه، از بين اولياي منتخب، افراد زير را بر مي گزينند.
الف) رئيس انجمن      ب) نايب رئيس انجمن                   ج) منشي و رابط انجمن
يادآوري :
1- با عنايت به اين كه ( مدير، معاون، نماينده ي معلمان و معاون پرورشي ) عضو انجمن اصلي انجمن هستند، در نتيجه در انتخاب هيأت رئيسه حق رأي دارند.

2- رأي گيري بايد به صورت مخفي و با ورقه باشد، ولي شمارش آرا بايد به طور علني انجام گيرد.

3- اسامي اعضاي هيأت رئيسه در برگه ي مربوط به همراه برگه ي مشخصات اعضاي انجمن اوليا و مربيان به اداره ارسال گردد.
4- با توجه به آيين نامه اجرايي مدارس فردي به عنوان مسئول امور مالي انتخاب نمي شود، بنابراين رئيس انجمن امور مربوطه را پي گيري مي نمايد.
ماده ي 27 – انجمن مي تواند براي انجام هر چه بهتر وظايف خود، گروه هاي گوناگوني متناسب با احتياجات مدرسه از اعضاي انجمن و ساير اوليا و مربيان مدرسه تشكيل دهد تا زير نظر انجمن، و بر طبق مصوبات ، آن را در زمينه ي اهداف مندرج در اين آيين نامه، اجرا نمايد.
ماده ي 30 – نمايندگان دفتر مركزي، رؤساي سازمان استان ها و مديران مناطق مجازند براي بازرسي، نظارت و رسيدگي به امور انجمن ها و حل مشكلات آن ها، به مدارس مراجعه و به نحو مقتضي اقدام كنند.
ماده ي 31 – در صورتي كه حكم ابطال انتخابات و يا انحلال انجمن مدرسه اي به علت رعايت نشدن دقيق مفاد آيين نامه صادر شود، مدير مدرسه موظف است حداكثر ظرف 15 روز پس از دريافت حكم ابطال يا انحلال، انتخابات جديد را انجام دهد.
ماده ي 32 – ابطال انتخابات و انحلال انجمن ها از اختيارات رئيس سازمان استان و يا دفتر مركزي است كه پس از بررسي هاي لازم، حكم انحلال صادر و ابلاغ مي شود. انحلال انتخابات در مورد مدارس استثنايي و استعدادهاي درخشان از اختيارات سازمان ذيربط بوده و بر اساس ضوابط انجمن اوليا و مربيان است.
ماده ي 33 – مدارسي كه داراي دوره هاي مختلف باشند براي هر دوره يك انجمن ويژه ي آن دوره تشكيل خواهند داد.
تبصره ي 1 : دوره هايي كه مديرشان مشترك باشند، مي توانند با تناسب عده ي كل دانش آموزان يك انجمن تشكيل دهند.
تبصره ي 2 : انجمن هاي مدارسي كه مديرانشان متفاوت، ولي در يك مكان هستند، موظفند در مورد مسائل تجهيزاتي و ساختماني جلسات مشترك داشته باشند.
ماده ي 36 : مدير مدرسه موظف است ظرف مدت 5 روز پس از انجام هر يك از مراحل زير، يك نسخه از صورت جلسه ي مربوط را به اداره ي آموزش و پرورش منطقه ارسال كند :

     انتخابات انجمن در ابتداي هر سال تحصيلي

     اولين جلسه ي انجمن و انتخابات هيأت رئيسه ، همراه فهرست اسامي و مشخصات كامل اعضاي اصلي و علي البدل با نشاني منزل و محل كار، ميزان تحصيلات، رشته ي تحصيلي، نوع شغل و شماره ي تلفن آنان

     هرگونه تغييرات مربوط به اعضاي اصلي و جايگزيني اعضاي علي البدل

     گزارش عملكرد و بيلان سالانه و گزارش فعاليت انجمن

 

ماده ي 37 – مسئوليت اجراي صحيح و دقيق مواد اين آيين نامه با مدير مدرسه و رئيس انجمن اوليا و مربيان مدرسه است.
ماده ي 39 – نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه بر عهده ي ادارات آموزش و پرورش مناطق است.


 
"مطابق با آئين نامه اجرائي و دستور العمل انجمن اولياء و مربيان "

 

 

  

 

 براي مشاهده پذيرفته شدگان سمپاد اينجا كليك كنيد.

 

 

 

 

 براي مشاهده ي مقاله ي آسيب هاي اجتماعي اينجا را كليك كنيد

 

 

 

 

آدرس : تهران - امیرآباد شمالی- بین جانبازان و آزادگان- خیابان 21
تلفن : 88008483
آدرس رايانامه : school andishe6 ir